กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวสมพร อุระเกตุ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวนิชาพัฒน์ ธนพลผโลทัย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวฉวี ศิริการ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวกันย์สินี ชัยวุฒิรัฐ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายนิพิท มหาชัย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวทับทิม อาจหาญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวฑิมพิกา จันทอุทัย

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายธนบดี สิทธิโชค

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ