กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.รร.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครู สพป.จบ.1 ปรับปรุง.pdf
สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนของครูในระบบ (คูปองครู).pdf
ขั้นตอนพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) ของ สพป.จันทบุรี เขต 1.pdf
คู่มือแนวทางการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ.pdf
งานธุรการ.pdf
คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูฯ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 2564 สพป.จบ.1.pdf
แนวทางการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัตการ (ระเบียบ ก.ค.ศ.2552).pdf

คู่มือหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สพป.จบ.1 เล่มok.pdf