กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางนภาพร ทองนวล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวปัทมา พวงสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวศันสนีย์ บุญญานนท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครู สพป.จบ.1 ปรับปรุง 65.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน
นางนภาพร ทองนวล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัตการ (ระเบียบ ก.ค.ศ.2552).pdf

คู่มือปฏิบัติงาน
นางสาวปัทมา พวงสมบัติ
นักทรัพยากรชำนาญการ

งานธุรการ.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน
นางสาวศันสนีย์ บุญญานนท์
เจ้าหน้าที่ธุรรการ

คู่มือแนวทางการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ.pdf

คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูฯ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ฉบับปรับปรุง 2565.pdf

คู่มือการพัฒนาด้วยระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ สพป.จันทบุรี เขต 1
(ฉบับปรังปรุง 2565)

คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูฯ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 2564 สพป.จบ.1.pdf

คู่มือการพัฒนาด้วยะบบแพลตฟอร์มอนไลน์ สพป.จันทบุรี เขต 1 (ปี 2564)

หลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.รร.pdf

คู่มือการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงผู้อำนวยการสถานศึกษา

ขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลของเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนของครูในระบบ (คูปองครู).pdf

คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ขั้นตอนพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) ของ สพป.จันทบุรี เขต 1.pdf

สรุปขั้นตอนการติดตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

คู่มือหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ปี (2564-2566) สพป.จบ.1.pdf