หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

01_04-07-05-2565.pdf

1.การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

02_04-07-05-2565.pdf

2. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

03_04-07-05-2565.pdf

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

04_04-07-05-2565.pdf

4.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

05_04-07-05-2565.pdf

5.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

06_04-07-05-2565.pdf

6.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่ 27 กันยายน 2561

09_04-07-05-2565.pdf

7.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

13_04-07-05-2565.pdf

8.การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

14_04-07-05-2565.pdf

9.การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผบกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019 COVID-19) ดามนโยบายของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว23-2564.pdf

10.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564)