หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

01-07-05-2565.pdf

1.หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

02-07-05-2565.pdf

2.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

03-07-05-2565.pdf

3.การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

04-07-05-2565.pdf

4.หลักเกณ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

05-07-05-2565.pdf

5.แนวปฏิบัติการรับรองคุณวัฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิในประเทศ

06-07-05-2565.pdf

6.แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

07-07-05-2565.pdf

7.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

08-07-05-2565.pdf

8.หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

09-07-05-2565.pdf

9.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

10-07-05-2565.pdf

10.หลักกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

11-07-05-2565.pdf

11.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

12-07-05-2565.pdf

12.แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ.พ.ศ. 2560

13-07-05-2565.pdf

13.หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งการย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

14-07-05-2565.pdf

14.หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

15-07-05-2565.pdf

15.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบคลากทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไปเพื่อบรรจและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิซาการ ระดับปฏิบัติการ

16-07-05-2565.pdf

16.การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ในสายงานนิติการให้ได้รับเงินเพื่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร

17-07-05-2565.pdf

17.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัด สพฐ.

18-07-05-2565.pdf

18.หลักเกณฑ์และวิะการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอนแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครผู้ช่วย

19-07-05-2565.pdf

19.หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต่ำแหน่ง ย้ายและการโอนข้าราชการครและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งข้นได้มาบรรจและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย