กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนวลศรี โพธิ์แก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุนทรี ประคองศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางอ้อมใจ ผดุงโกเศตร์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

น.ส.ณัฐชยา ยั่งยืน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

น.ส.สาธิกา สายสีแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


น.ส.สุนารี ศรีคงรักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสุมัชฌภัค พงษาวดาร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

น.ส.จริยา วิสารวุฒิ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

น.ส.สาวิกา สุกสิ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสุรีรัตน์ แสงวิเชียร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์