กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวพิชชนาภา  เมธวัน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางเมษา  ศรีสด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นางอุมาพร  จรัลทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นางนันทวัน  พีระเชื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววาสนา พรมโนรี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายมารุต  สุทโธการ
พนักงานพิมพ์ดีด 

นางสาวหนึ่งฤทัย  สิงห์กัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกานต์สิรี อิ่มผ่อง

เจ้าหน้าที่ธุรการคู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานของ พิชชนาภา.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวพิชชนาภา  เมธวัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือปฏิบัติงาน จัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติ.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน

งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
แผนปฏิบัติการประจำปี

ผู้รับผิดชอบ นางเมษา   ศรีสด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาการ

คู่มือปฏิบัติงาน งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก ฯ.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน

งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ นางเมษา   ศรีสด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาการ

คู่มือการปฏิบัติงาน อุมาพร.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน

งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ นางอุมาพร  จรัลทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

คู่มือนันทวัน.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน

งานวิเคราะห์งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ นางนันทวัน  พีระเชื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

คู่มือปฏิบัติงาน ธนัท.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน

นายธนัท  พัฒนภิรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คู่มือปฏิบัติงานหนึ่งฤทัย.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน

งานวิเคราะห์งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ นางสาวหนึ่งฤทัย  สิงห์กัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ นายมารุต.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน

งานสารบรรณ

ผู้รับผิดชอบ นายมารุต  สุทโธการ
พนักงานพิมพ์ดีด