ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
นายประมวล บุญทีฆ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

โทร. 09-3065-4484

E-mail : pramualbtee@gmail.com

วันที่ดำรงตำแหน่ง ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน

นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน

รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1

โทร. 06-2194-2028

E-mail : noi9noi@hotmail.com

ดูแลรับผิดชอบ

1.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

2.กลุ่มบริหารงานบุคคล

3.กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลาการทางการศึกษา


นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ

รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1

โทร. 08-1762-4270

E-mail : mamuiseshabhuti@gmail.com

ดูแลรับผิดชอบ

1.กลุ่มอำนวยการ

2.กลุ่มนโยบายและแผน

3.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นายฉลอง สัตตพันธ์

รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1

โทร. 08-4799-4747

E-mail : chalong1162@gmail.com

ดูแลรับผิดชอบ

1.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

2.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา