ผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
นายสุริยนต์ กัลยาณี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

โทร. 06-3982-6737


วันที่ดำรงตำแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงปัจจุบัน

นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ

รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1

โทร. 08-1762-4270

E-mail : mamuiseshabhuti@gmail.com 

ดูแลรับผิดชอบ

1.กลุ่มอำนวยการ

2.กลุ่มนโยบายและแผน

3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานายสุทธิ สุวรรณปาล

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดูแลรับผิดชอบ

1.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนางนภาพร ทองนวล

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูแลรับผิดชอบ

1.กลุ่มบริหารงานบุคคล

2.กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลาการทางการศึกษา