กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560.PDF
5 พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546.pdf
9 พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.pdf
13 พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553.pdf
17 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560.PDF
21 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561.PDF
2 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.pdf
6 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546.pdf
10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.PDF
14 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554.pdf
18 คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555.pdf
23 ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา...pdf
3 พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545.pdf
7 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553.pdf
11 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561.PDF
15 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557.PDF
19 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550.pdf
1.ตรวจเงินแผ่นดิน.pdf
4 พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545.pdf
8 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553.pdf
12 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคขอ.PDF
16 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559.pdf
20 แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553.pdf
2.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๒.PDF
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗.PDF
ยุทธศาสตร์ชาติ.PDF
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐.pdf
พรบ.ว่าด้วยความลับของทางราชการ.pdf
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ.pdf
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๓.pdf
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๒.pdf
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๔.PDF
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐.pdf
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา.pdf
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม.PDF
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่ ๔.PDF
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศีกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖.pdf
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่ ๒.PDF
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่ ๓.PDF
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๓.PDF
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๒.pdf