สพป.จันทบุรี เขต 1 ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ

การดำเนินการพื้นที่ต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาต้นแบบ

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประมวล บุญทีฆ์ มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวสมพร อุระเกตุ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวพรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์ ผอ.รร.วัดจันทนาราม ครู และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการพื้นที่ต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564

โดยมี ดร.สายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รอง ผอ.ฉก.ชน. กล่าวชี้แจงโครงการฯ ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการ กสศ. กล่าวถึงสถานการณ์ความร่วมมือของ สพฐ. กับ กสศ. และทีมนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร บรรยายภาพรวมระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรูปแบบOne Applicationที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ฉก.ชน.สพฐ. กับ กสศ. และ ม.นเรศวร เพื่อให้ครูและสถานศึกษารู้จักและเข้าใจนักเรียนครอบคลุมทุกมิติ นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยมี ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ จากเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนต้นแบบ จาก 4 ภูมิภาค จำนวน ๑๐๐ คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ 3 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร