การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้บริหารสูงสุด คือ นายประมวล บุญทีฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ซึ่งได้มาดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นปีแรก ซึ่งท่านได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ให้เป็น "เขตสุจริต" ที่เป็นระบบและมีความยั่งยืน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ ไหว้พระ

นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมทั้ง รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 ดําเนินกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคําปฏิญาณเขตสุจริต เพื่อแสดงสัญลักษณ์ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ปลูกฝังความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แก่บุคลากร ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.จันทบุรี เขต 1 ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

221164 หน้าเสาธง.pdf

นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมทั้ง รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 ดําเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมทั้ง รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 ดําเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เข้าถึงง่าย น่าสนใจ สพป.จันทบุรี เขต 1 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมทั้ง รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 ดําเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมทั้ง รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 ดําเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะในการต่อต้านการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมทั้ง รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 ดําเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของ สพป.จันทบุรี เขต 1 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมทั้ง รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 ดําเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมทั้ง รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 ดําเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมทั้ง รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 ดําเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1

และข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวัน

พระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ สถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมสืบสาน รักษา มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เชต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสาน รักษา มรดก ภูมิปัญญาท้องถิ่น "ว่าวดุ๊ยดุ่ย" อันเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงาม ปลูก จิตสํานึกให้เห็นความสําคัญในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้าง ความสามัคคีในองค์กร พร้อมใจเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันในการสืบสาน รักษา มรดกภูมิปัญญา ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างจิตสํานึกสาธารณะการทําความดีด้วยหัวใจ” ในโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อปลูกจิตสํานึกให้บุคลากร ในสังกัดมีจิตสาธาณะ รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจในการทําประโยชน์เพื่อสังคม และส่วนรวมต่อไป ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป. จันทบุรี เขต1 รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 และข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป. จันทบุรี เขต1 ร่วมวาง พวงหรีด และเป็นเจ้าภาพงานสวด พระอภิธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ถวายผ้าพระกฐินของสภากาชาดไทยประจำปี 2564.pdf

นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินของสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดเขาสุกิม รวมยอดกฐิน 16,262,274.36 บาท