การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้บริหารสูงสุด คือ นายประมวล บุญทีฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ซึ่งได้มาดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นปีแรก ซึ่งท่านได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ให้เป็น "เขตสุจริต" ที่เป็นระบบและมีความยั่งยืน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้

กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในประเพณีสงกรานต์

ประจําปี 2564


วันที่ 9 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. นําโดย นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมทั้ง รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/ หน่วยทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมพิธีสรงน้ําพระพุทธรูปรดน้ําขอพร เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2564 เพื่อความ เป็นศิริมงคล สืบสานวัฒนธรรมองค์กรประเพณีอันดีงามของไทย ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด


กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์

ประจําปี 2564


วันที่ 9 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. นําโดย นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมทั้ง รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2564 เพื่อความเป็นศิริมงคล สืบสาน วัฒนธรรมองค์กรประเพณีอันดีงามของไทย ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

การจัดกิจกรรม 5ส. Big Cleaning Day


วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นําโดย นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมทั้ง รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.จันบุรี เขต 1 จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day เพื่อทําความสะอาดสํานักงาน ให้มีความสะอาดเรียบร้อย จัดระเบียบ เอกสาร ลดการเก็บที่ซ้ําซ้อนลงเพื่อสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมในที่ทํางานให้ดีขึ้น ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด


กิจกรรมหิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าไทย สร้างสายใจจันท์ 1

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นําโดย นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมทั้ง รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.จันบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าไทย สร้างสายใยจันท์ 1 ในการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อส่งเสริม ค่านิยม ในการทําความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมด้วยการลดใช้พลาสติก และโฟม โดยนําปิ่นโตและแก้วน้ําส่วนตัว มาใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้ง การนําถุงผ้ามาใช้ในชีวิตประจําวันแทนการใช้ถุงพลาสติกถือเป็นการ ลดปริมาณขยะ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00 น. นําโดย นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมทั้ง รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 ดําเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคําปฏิญาณเขตสุจริต เพื่อแสดงสัญลักษณ์ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ปลูกฝังความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แก่บุคลากร ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.จันทบุรี เขต 1 ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นําโดย นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมทั้ง รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสํานึกใน พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายอันดีงามของชาติไทย

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นําโดย นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมทั้ง รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.จันบุรี เขต 1 ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายอันดีงามของชาติไทย อันเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงาม ปลูกจิตสํานึกให้เห็นความสําคัญ ในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เสริมสร้าง ความสามัคคี ในองค์กร พร้อมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการสืบสานวัฒนธรรมไทย ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด


กิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี


วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2553 เวลา 08.00 น. นําโดย นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมทั้ง รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยมีการจัดเป็นประจําทุกปี เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้มาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. นําโดย นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมทั้ง รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ร่วมรับประทานอาหารพร้อมจับฉลากของขวัญและอวยพร บุคลากร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี และวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 08.40 น. นําโดย นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมทั้ง รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพป. จันทบุรี เขต 1 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี และวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2554 ณ สพป.จันทบุรี เขต 1 อ.เมือง จ.จันทบุรี ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างจิตสํานึกสาธารณะการทําความดีด้วยหัวใจ” ในโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายฉลอง สัตพันธุ์ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 บรรยายในหัวข้อเรื่อง จิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ กิจกรรมวิเคราะห์คลิปวีดีโอ กิจกรรมทําดีด้วยหัวใจ และกิจกรรมอาสาพัฒนาสํานักงาน เพื่อปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรในสังกัด มีจิตสาธาณะ รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจในการทําประโยชน์ เพื่อสังคม และส่วนรวมต่อไป ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป. จันทบุรี เขต1 รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 และข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป. จันทบุรี เขต1 ร่วมวาง พวงหรีด และเป็นเจ้าภาพงานสวด พระอภิธรรมนางกนกนาก นามสวัสดิ์ มารดาของ นายณรกร สอนศรี ครูโรงเรียนบ้านแก้ว ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ วัดสะตอน จ.จันทบุรี ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด