การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


บันทึกข้อตกลง2.pdf
บันทึกข้อตกลง.pdf

สพป.จันทบุรี เขต 1 นำโดย นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการ ในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.จันทบุรี เขต 1 นำโดย นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


สพป.จันทบุรี เขต 1 นำโดย นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมส่งเสริม หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


สพป.จันทบุรี เขต 1 นำโดย นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมลงนาม MOU ในการส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564