การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง.pdf
รายงานผลการจัดกิจกรรมจัดการความเสี่ยงปี 2564.pdf